Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van de Rendementbelegger website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Rendementbelegger.nl niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Rendementbelegger is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel of professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en eigendomsrecht van deze website ligt bij Rendementbelegger.nl. Vermenigvuldiging/dupliceren/etcetera in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rendementbelegger.nl.